miércoles, 21 de junio de 2017

Sant Lluis Gonzaga torna a Benimaclet

SANT LLUÍS GONZAGA TORNA A BENIMACLET

Sant Lluís Gonzaga era el patró de la joventut cristiana i en Benimaclet se li realisava una festa tots els anys per parts dels jóvens fadrins del poble, la qual era una de les sonades. Podem dir que era com les festes que encara en molts pobles les realisen els quintos, una festa d'hòmens fadrins, ya que les dònes tenien la seua. 

Pero ¿Qui va ser Sant Lluís?

Sant Lluís Gonzaga (Castiglione, 1568 – Roma, 1591) va ser un religiós jesuïta italià. Beatificat per Pau V el 19 d'octubre de 1605, i canonisat el 13 de decembre de 1726 per Benedicte XIII, qui el va declarar patró de la joventut. Se celebra la seua festa el 21 de juny.

Va estudiar lletres, ciències i filosofia, va llegir texts religiosos que li varen fer prendre la decisió d'entrar en la Companyia de Jesús. Els esforços del seu pare per retindre-ho, confiant-li delicats assunts de la seua família en Lombardía, no varen conseguir res. En 1583, en el Palau dels Gonzaga, va cedir al seu germà Rodolf tots els seus drets com a primogènit, afegint: «¿Quí dels dos és més feliç?; certament, yo». Donada l'importància estratègica del marquesat de Castiglione, va ser necessari que la cessió fora aprovada per l'Emperador. En 1587 va rebre les órdens menors. Dos anys més tart, se li ordenà traslladar-se a Castiglione per a posar pau entre Rodolf i el duc de Mantua en les seues disputes pel castell de Solferino, a petició de les mares d'abdos. Ho va conseguir i, ademés, va induir a Rodolf a fer públic el seu matrimoni clandestí en Elena Aliprandi, sense donar importància a les diferències socials.

En 1590-1591 la pesta va fer estralls en Roma, causant mils de morts entre elles la dels papes Sixte V, Urbà VII i Gregori XIV. Lluís va atendre en heroisme als tufats en S. Giacomo degli Incurabili, en Sant Joan de Letrán, en S. Maria de la Consolació, i en l'hospital improvisat junt a l'iglésia del Gesú, on va contraure la malaltia. Aixina moria als 23 anys, despuix d'una vida rica en experiències. Reconeixia que «el Senyor li havia donat un gran fervor en ajudar als pobres», i afegia: «quan un té que viure pocs anys, Deu ho incita més a mamprendre tals accions».

¿Per qué se deixà de realisar la festa de Sant Lluís en Benimaclet? Corria l'any 1960, en el mes de Juny. Els jóvens d'aquell any havien preparat una gran festa en honor al seu patró. La festa consistia en passacarrers, fòcs d'artifici, processó i una sessió de varietats. Els espectàculs de varietats en aquells anys a on no existia la televisió era el gran entreteniment del poble.
Nos situem en un poble com Benimaclet a on la nit del dissabte se celebra l'espectàcul de varietats. Tot el poble ocupa la plaça en les seues cadires i catrets duts de casa. El rector, Don Sebastian Zaragozà, des del balcó de la casa abadia també acodix a l'acte. L'alcalde, Miquel Cuenca, ocupa un dels primers llocs entre el públic. L'espectàcul començà en normalitat en música i humoristes pero en el moment en que va eixir la vedette es va produir un conflicte. La vedette portava un llarcs guants i va fer intenció de llevar-se'ls i es va dirigir al balcó del rector i va dir: “¿Me los quito o no me los quito? Uy! No!, Que me verá el negrito!”. No cal explicar que el negrito era el rector. Don Sebastian indignat, ordenà que acabara l'acte. Pero els festers i l'alcalde no entengueren que s'haguera d'interrompre la festa. Don Sebastian tancà el balcó i es clavà dins de casa en la seua família que havien vingut convidats a la festa.

Estampa de la Festa de 1961
A l'endemà es realisà la Missa major en honor a Sant Lluís en assistència dels festers i les autoritats. Don Sebastiàn comunicà que l'image de Sant Lluís no eixiria en processó. Pero l'alcalde i els festers contrariats en tal decisió varen fer la processó sense l'image. El poble de Benimaclet quedà dividit pel succés defenent als festers o al rector segons les pròpies opinions.


A l'any venint, 1961, els festers se trobaren en que un gran part del poble no volia colaborar en la festa degut als succesos de l'any anterior. Dien que el rector tornaria a entorpir la festa i se negaven a posar diners. Eixe any hi hagué festa, pero va ser l'últim.

L'image de Sant Lluís va permanéixer en l'Església de Benimaclet, pero durant l'ampliació de la Capella del Crist va ser guardada, per no tindre ya lloc. Pareix que ara se li ha trobat un nou lloc i torna a estar en un altar. ¿Tornarà a fer-se la Festa de Sant Lluís?

domingo, 18 de junio de 2017

La fundació de Benimaclet

LA FUNDACIÓ DE BENIMACLET
En 1928 Salvador Panach preguntava en Las Provincias sobre qui varen ser els fundadors de Benimaclet i la seua historia. Esta va ser la resposta:

El nom de Benimaclet transcendix evidentment a l'àrap i per si algun dubte cabera, se donà a conéixer a mitan segle XVIII una inscripció cúfica sepulcral en una casa de camp molt pròxima al poblat de Benimaclet, que commemora les excelències de Mojamet ben-Abdallah ben Sala Daula el Ansari, el qual “morí en l'amistat d'Alà i ad ell obrí la seua boca” un nit del mes de Juny de 1061. Transcorreren encara els restants anys d'aquella centúria, tot el segle XII i casi tres decenes del XII fins que les hostes de Jaume I d'Aragó se presentà a liquidar contes velles en els africans, repartint-se com pa beneït les propietats que a través de moltes generacions venien fruint els musulmans.


L'Alqueria de Benimaclet s'adjudicà als germans Garcia i Ximeno Perez de Pina, pero a part d'esta donació, que degué de ser important, va fer el Rei atres moltes de “jovades” i “fanecades” de terra, horta i cases en térmens de Benimaclet. Com el monarca conquistador ensomiava en un regne completament lliure del poder feudal, sense atre senyor que el Rei, se llimità en un principi a repartir la propietat enfitèutica (cessió d'un be per llarc temps a canvi del pagament d'una renda anual), el domini directe de la qual quedava reservat per a la Corona. I aquells donataris que gojaven d'estirp i ranc tornaren pronte als seus feus d'Aragó i Catalunya, alienant en la seua major part les seues possessions en la democràtica terra valenciana, les rentes de les quals els havia d'arribar molt minvades, sense cap dubte.

Pero com els plans econòmics de Jaume I fracassaren, el Rei, escàs de diners, concedí Senyorius a qui millor els pagava, ya fora noble o plebeu. Aixina va vendre el lloc de Benimaclet en 1285 a un un tal Astruga Bernat Planells. Passant més tart per diverses mans com les de l'héroe valencià Francesc de Vinatea qui va ser Senyor de Benimaclet de 1326 a 1333. En la mort de Vinatea el senyoriu passa a mans que Pere Serra i fins començar el segle XV. En 1409 el propietari es el fill de Pere serra, Jaume Serra que el vendrà al Capítul de la Catedral de Valéncia per a les sufragar els gastos del Hospital de Valéncia, sent este l'únic senyor del lloc de Benimaclet, en la possessió de la Jurisdicció civil i criminal que consentien els Furs de Valéncia.


L'acte de compra de 1409 diu aixina:

“Escritura davant Lluïs Ferrer, escrivà del Capítul, en vintiquatre de Maig de mil quatrecents nou, Jaume Serra, veï de Valéncia, fill de Pere Serra, cavaller veï d'Alzira i Ysabel, la seua dona, atenent al Privilegi que el Rei En Martí concedí ad este Capítul, per a que poguera mercar per a l'Almoïna, viles, castells, llocs, alqueries, cases, dones, christianats, judeus, serraïns, mero mixto, sense pero i atra jurisdicció va vendre a dit Ilustríssim Capítul el Lloc de Benimaclet, de xixanta cases, poblades en una casa gran en la seua torre del Senyor de dit Lloc, en una escrivania i Jurisdicció Civil i Crimidal, tant i quant li concediren els Furs i Privilegis del Regne en preu de huitantamil cinccents i quinze sous”.

La relació en el Capítul de la Catedral de Valéncia acabarà en 1833 quan l'Ajuntament de Benimaclet decidix no seguir pagant els tributs que corresponia com a Senyor de Benimaclet.


martes, 13 de junio de 2017

In Memoriam. Benimaclet

IN  MEMORIAM

Na María Dolors Garcia i Broch


Publicat en el llibre de festes de 1994. S'ha respectat l'ortografia original.


¡Benimaclet! ¡Quants recorts de chiquea, quanta nostalgia de temps preterits nos du el seu nom!

Va rodant per ma casa una antiga fotografia del Camí de les Fonts a on, fitat per frondosos albers, pot endevinar-se el llavador del poble moro, en rodades de carro al fondo, esbelta, la torre de l'iglesia tal com era a principis de segle, dominant la massia neta, alegre, lluminosa, sumergida en la mar de verdor de la seua horta uberrima.

Acabada, uns anys abans ya que primer fon ermita, arreplegava en  els seus frontals marbres rics que varen pertanyer a la primitiva Iglesia de la Companyia de Valencia. Alberga riquees pictoriques sense fondo, perdudes despres en la guerra fraticida que esclatà en el 36 a on es cremà un llenç famos de Jesus Nasare d'escola academica i el volgut Crist de Benimaclet que, anys despres, a pesar de la seua penuria s'encarregarien a les seues expenses mos tios, Blayo i Marieta en agraiment per que els seus cinc fills havien tornat ilesos de la guerra.

Hui, quan el desenroll urbanistic de la ciutat ha convertit a Benimaclet en un barri adotzenat, encara que conservant I'alegria festera de sempre, no puc deixar de pensar en aquell 1875 en que ma yaya materna obria els seus ulls a la llum llevantina en l'Alquerieta del Moro, lloc que es  coneixia per tots com l'Alquerieta de les Freses per les seues saboroses collites que Martínez Aloy menciona aixina en la Geografía del Regne de Valencia: “Una revolta del carrer nos deixa en el camp i sorgix, d'improvis, el poblat de Benimaclet sobre un mar de verdor les ones de la qual atesoren una volta a l'any, si no corals aromatiques, freses que fan gust a gloria.»

Qui dona a l'alqueria dels meus antepassats eixe nom, no ho se pero, desijosa d'afondar en l'historia ¡ tradicio de les meues arrails, vaig saber que a mitant del segle XVIII aparegue en una finca de prop una inscripcio sepulcral de Mohamet Ben-Abdallah ben Sala Daula I'Ansary que allí mori en l'amistat d'Allah i a ell obri la seua boca» en juny de 1061.

No es puix d'estranyar que eixe poblat moro conservara les seues alqueries una de les quals es mantingue fins a 1913 a lo manco, ya que en una de les seues habitacions a on estava entronisat el Jesuset de Praga naixque un 31 de març, ma mare.

L'antiga Benimaclet apareix en el Llibre del Repartiment 186-VII adjudicada per Jaume el Conquistador als germans García ¡ Gimeno Pérez de Pina, senyors aragonesos que no volgueren acceptar I'idea de l'unitat del Regne, arreplegada en els Furs, a on el Rei anulava el poder feudal reparti propietat emfiteuta. reservant-se el verdader domini de la Corona.

Tornaren pronte a les seues terres al considerar que les rendes podien aplegar-los molt mermades. Ells, com la majoria de cavallers que conquistaren el Regne de Valencia del poder sarrace abandonaren pronte estes terres a on els cristians vells i els moros mantingueren durant segles la seua llengua valenciana, la seua cultura ¡ costums. Aixina, si la hui desapareguda horta de Benimaclet, i Ies seues barraques, alqueries, fonts ¡ camins obriren la boca per a contar-nos Ies pagines de l'historia que alli s'escrigueren nos admiraria l'importancia que tingue el poblat moro que es el Benímaclet de hui.
Fon residencia durant l'epoca de la redaccio del Justicia de lo Criminal Jurat de la Ciutat ¡ Regne de Valencia Francesc de Vinatea que I'adquiri en 1326, set anys abans que, en un acta d'autentic nacionalisme exigira al Rei acabar en el contrafur que trencava el Regne al voler entregar les terres de Novelda, Elda, Alacant, Oriola, Guardamar, Albarraci, Xativa, Alzira, Morella, Borriana i Castello a l'Infant Ferran, fill de la reina Elionor de Castella, muller d'Alfons II.

La riquea de Benímaclet feu que aumentara de tal modo la seua poblacio que a dos quilometros en direccio a la Malvarrosa en la zona de l'Alqueria partida de Vera es construiría en el segle XVIII una chicoteta ermita barroca que atenia a mes de 1.000 feligresos i que dona lloc al dit popular:

“¡Hi ha mes gent que en Vera!".

Junt a l'ermita que es conserva entre humitatsi¡ furts de desaprensius. S'alca encara el moli que fon propietat dels marquesos de Malferit i es hui de l'Ajuntament de Valencia.

Hui, quan un any mes Benimaclet celebra en alegría la festa del Crist, no puc deixar de rememorar ad aquells Ilauradors, moros valencians, renegrits per cent sols, que feren el milacre vert de les seues desaparegudes hortes. O als cavallers cristians que conquistaren Ies seues terres, als senyors com Astruga o Bernardo Planells i el mateix Vinatea que la posseiren.

A les matrones que sumergiren Ies seues mans en les aigües netes del vell llavador, a les chiques que anaven en els seus canters a arreplegar l'aigua de la Font de I'Amor, en la propera Vera, als chiconets que les conquistaven, als yayos que contaven histories junt al transparent "Clot de Vera" a on diuen, la peixca era abundant. Als qui chafaren la seua pols o Ilauraren els seus camps ¡ foren les arrails tenaces, sabies i treballadores del poble que huí manté les seues tradicions.

Als que vixqueren i moriren baix els plecs de la Real Senyera del nostre Regne i l'advocacio del Crist de Benimaclet dedique a este chicotet treball ple de rememoraments de lo que foren i d'esperança de lo hem de ser.

viernes, 9 de junio de 2017

Festa de Sant Antoni

FESTA DE SANT ANTONI 2017

La semana que ve se celebra en Benimaclet la Festa de Sant Antoni de Pàdua organisada per la Parròquia de l'Assunció de Nostra Senyora gràcies a la gran devota Concepción Giner, la Serrana.

La Festa contarà en 3 dies de Tríduo i el dimarts 13, festivitat del Sant en una Missa solemne i a continuació se repartirà pa beneït. 


jueves, 8 de junio de 2017

Atentats en Benimaclet

ATENTATS EN BENIMACLET


El Poble de Benimaclet pot considerar-se un lloc tranquil i seré prop de la Ciutat de Valéncia a on viure. Pero no ha estat exent de episodis negres que, encara que s'hagen borrat de la memòria, convé recordar que varen ocórrer per a que no tornen a repetir-se.

Durant les festes patronals de 1934 dos artefactes explosius se varen detonar en Benimaclet, creant gran confusió entre els veïns. Les bombes explotaren de matinada, en 2 minuts de diferència, en el carrer Valéncia (actual Baró de San Petrillo) i se varen escoltar en la Ciutat de Valéncia.

La primera d'elles afectà a la casa del Clavari Major, Cristobal Cuenca, un dels carnicers de Benimaclet. Segons la crònica dels diaris del moment cascots i trossos de fusta de la finestra varen ser llançats dèu metros cap a l'interior de la casa, destrossant la llàntia instalada en el menjador, els cristals del qual es varen incrustar en les parets. No hi hagueren desgracies personals gràcies a que els habitants de la casa dormien en les habitacions interior i en aquell moment l'habitació on va ser posar l'artefacte estava buida per obres.

La segona d'elles va fer explosió a escassos metros, en la seu de la Dreta Regional Valenciana. En este local anava a celebrar-se en eixos dies la gala dels Jocs Florals de Benimaclet i tot estava engalanat per a l'acte. Segons els diaris la porta es va fer a trocets. Una fusta de la finestra, de huitanta centímetros, va eixir proyectada cap al,interior de la casa, a dotze metros de distància.
La prensa narra que tots els cristals de les cases immediates varen quedar fets a miquetes. En pocs minuts el Governador Civil de Valéncia acodí a Benimaclet, alertat per les explosions. Els culpables no varen ser detinguts, encara que varen vore eixir corrent a quatre hòmens dos en mànega curta i dos vestits de mecànics, lo que orienta a que foren anarquistes violents.

La notícia aparegué en mijos de comunicació valencians i espanyols:

En Las Provincias del dilluns 16 de Setembre diu en la portada que “En la madrugada de ayer estallaron dos bombas en el vecino pueblo de Benimaclet. No produjeron desgracias, pero causaron grandes daños y, sobre todo, difundieron la inquietud y malestar entre el vecindario”. I en les planes interiors afegix: “A la una treinta y cinco de la madrugada de hoy, se ha oido una formidable detonación. En los primeros momentos, era muy difícil poder precisar el lugar de la explosión. Transcurridos apenas dos minutos, otra detonación suspendió nuestros comentarios acerca de dónde habria sido la primera; la segunda pareció haber ocurrido, -por el ruido, en el mismo sitio o muy cerca- de él. A varios puntos dirigimos nuestros pasos, y ante la imposibilidad de poder precisar el sitio, nos trasladamos al Gobierno civil, en demanda de noticias, donde llegamos minutos antes de las dos, encontrando al gobernador civil señor Terrero dispuesto para salir al lugar donde habian tenido lugar las explosiones.
Un cuarto de hora después de haber ocurrido, ya se tenia la noticia en el Gobierno civil del lugar donde habian explotado los artefactos. El primero fue colocado en la calle de Valencia, número 34, domicilio de don Cristóbal Cuenca, en el cercano pueblo de Benimaclet, y clavario de la fiesta del Cristo, que empieza hoy en dicho pueblo.
Al estallar, rompió la puerta de la ventana donde fué colocado. En la habitación correspondiente a esta ventana no había mueble alguno, por estar de obras en ella. Los trozos de madera que la fuerza del artefacto arrancó, fueron lanzados con gran violencia, rompiendo la lámpara del comedor, yendo a incrustarse los cristales y cascotes contra la pared, que dista unos nueve metros de la ventana de la calle.
Todos los cristales de las casas contiguas saltaron también, hechos cisco. Afortunadamente, no han ocurrido desgracias.
Transcurridos apenas dos minutos, una nueva detonación reprodujo la alarma en el vecindario. En el circulo de la Derecha Regional, enclavado en la calle de Valencia, número 19, y en la ventana recayente a la segunda travesia de dicha calle, número 81 del plano, fué colocado otro artefacto.
Los daños en este local han sido de más consideración. Los herrotes de la reja aparecian retorcidos, la puerta toda destrozada y los cristales de los edificios contiguos deshechos por completo. Un trozo del marco de la puerta, de más de medio metro de largo, fué lanzado violentamente contra la pared paralela, distante más de diez metros de la ventana donde hizo explosión el artefacto.
Todo el lugar aparecía lleno de cristales rotos y cascotes desparramados por el suelo, sillas y mesas.
El conserje, José María Pons Guerola, dejó pasar un buen rato por temor a una nueva explosión, y al salir a ver lo que había ocurrido, se apresuró a dar cuenta al Gobierno civil de ello.
No es para descrito el sobresalto que sufrieron ambas familias, pues cuando nosotros llegamos, todavia denotaban sus semblantes el pánico que habían sufrido.
Según dijeron los vigilantes nocturnos, poco después de ocurrir las explosiones, vieron salir con dirección a la via a cuatro sujetos, dos de ellos en mangas de camisa y los otros dos en traje de mecánico.
Varios agentes de la brigada policial estuvieron en el lugar del suceso, practicando una inspección, ocular, dando después una batida. por los alrededores del pueblo, sin resultado alguno.
El señor Terrero, al conocer estos detalles se lamentaba de que no se le hubiese comunicado antes la noticia, pues quizá los autores del atentado habrian caído en poder de la autoridad.”

En La Vanguardia de Barcelona se podia llegir: “A las dos de la madrugada han estallado en el vecino pueblo de Benimaclet dos petardos en el intervalo de dos minutos. El primero hizo explosión en una ventana del domicilio de don Cristóbal Cuenca, clavario mayor de las fiestas del Santísimo Cristo, que comenzaron hoy. Cascotes y trozos de madera de la ventana fueron lanzados diez metros hacia el interior de la casa, destrozando la lámpara instalada en el cofnedor, cuyos cristales se incrustaron en las paredes. La segunda estalló en la ventana de) edificio en que está instalada la Derecha Regional. La puerta saltó en pedazos. Un madero de la ventana, de ochenta centímetros, salió proyectado hacia el,interior de la casa, a doce metros de distancia. Todos los cristales de las casas inmediatas quedaron hechos añicos. Se originó la alarma consiguiente, pero, afortunadamente, no ha habido ,que lamentar desgracias personales. La policía practicó un reconocimiento que no dio resultado”.

En el Diario Palentino: “Explosión de dos bombas. En el pueblo de Benimaclet han explotado dos bombas. Una en la ventana del edificio de la Derecha Regional Valenciana y otra en la del hermano mayor de una cofradia”.

En el Defensor de Córdoba trobàvem la següent resenya: “Bombas- Valencia- En Benimaclet han estallado tres bombas, dos en la ventana de la derecha regional y otra en la de un concejal”.

En El Día de Palencia: diario defensor de los intereses de Castilla aparegué el titular: “En el pueblo valenciano de Benimaclet estallaron esta mañana dos bombas. Valencia. A las dos de la madrugada en el pueblo de Benimamet (sic), han hecho explosión dos bombas en el intervalo de unos minutos. Una ha sido colocada en la ventanilla del domicilio del industrial carnicero don Cristobal Cuenca, y la otra, en una ventana del domicilio social de la Derecha Regional Republicana. Los daños son de consideración y la alarma que se produjo en el pueblo fue enorme. Por fortuna no ha habido que lamentar desgracias personales”.


En El Luchador, diari republicà d'Alacant ho expressava de la següent manera: “Estallan dos bombas en Benimachet. Valencia (teléfono). A las dos de la madrugada hicieron explosión dos bombas en Benimachet (sic). Una fue colocada en una ventana del local social de Derecha Regional Valenciana. El artefacto, al estallar, destrozó la ventana y rompió gran número de cristales. Un minuto después y en el número 34 de la misma calle, domicilio de don Cristobal Cuencia (sic), estalló otro potente artefacto, que también causó grandes destrozos en la ventana en que había sido colocado. El señor Cuencia es clavario mayor de la Fiesta del Cristo que se celebra en el pueblo de Benimachhet”.

martes, 6 de junio de 2017

Poble de Benimaclet ha passat les 100.000 visites

POBLE DE BENIMACLET HA PASSAT LES 
100.000 VISITES


No podíem imaginar en Setembre de 2016, quan començàrem esta iniciativa de Poble de Benimaclet arribar en menys d'un any a 100.000 en el nostre blog. Moltes gràcies als qui haveu colaborat en esta gesta i esperem continuar oferint informació sobre el nostre poble.  


domingo, 4 de junio de 2017

El Milacre dels Peixets

EL MILACRE DELS PEIXETS

Carrer de Benimaclet
El dia 5 de Juny el poble d'Alboraya celebra una de les seues festes grans, la del Milacre dels Peixets. Una festa que rememora un acontenyiment que va tindre lloc en el segle XIV quan el rector d'Alboraya anà a dur la Comunió a un veí d'Almàssera, que depenia eclesiàsticament d'Alboraya.

En Alboraya, basant-se en l'historiador Escolano conten aixina lo que va ocórrer:

Casa de Hassan-Arda en Almàssera
En un dia de primavera, que pels càlculs fets va haver de correspondre al 10 de juny de 1348, el cura retor d'Alboraya, menut lloc immediat a Valéncia, va ser requerit per varis veïns d'Almàssera poblet habitat per moriscs, per a portar el viàtic a un judeu convers cridat Masamardà, (nom que hui en dia és conegut per tots en haver-ho aplicat a una partida del terme municipal d'Alboraya per a millor conservar-lo i recordar-lo),que es trobava en perill de mort.

El pare d'ànimes va estar pronte dispost per a eixercir el seu sagrat ministeri. Es va revestir de sobrepelliç i estola; del fondo del tabernàcul va extraure un coborri- espècie de cepet en cadena que es penjava pendent del coll, i que anterioritat al Concili de Trento usaven els sacerdots quan tenien necessitat d'administrar la comunió fòra de l'iglésia-; va colocar en l'interior del mateix tres Formes consagrades, va montar en una mula i, acompanyat del sacristà i de varis devots que es varen presentar voluntàriament, va prendre el camí d'Almàssera.

Barranc del Carraixet
Els térmens municipals d'Alboraya i Almàssera es trobaven separats pel barranc de Carraixet. El pont que el travessa va ser construït ben entrat el sigle. En el moment històric que comentem, el pas d'una a una atra població havia de fer-se necessàriament passant per les aigües del barranc, cosa sempre molesta, i en época de pluges, extremadament perillosa.


En aquella ocasió vènia el Carraixet tan creixcut, en tanta violència s'esgolaven les aigües, que quan el sacerdot portador del Viàtic anà a passar, l'ímpetu de la corrent el va derribar de la cavalcadura que montava, anant a parar al fondo de l'aigua, juntament en el cepet i les sagrades Formes.

Escapà el retor fet una sopa, com Deu li va donar a entendre, de tan apurat succés, i moí i contrapost tornà a Alboraya per a donar conte als seus feligresos de lo succeït, lo que obligà a aquells a efectuar les més actives diligències per al cobro de tan estimables penyores.

Efecte de l'interés en que varen portar a terme l'empresa va ser trobar el cepet, més no aixina les Formes, que per haver-se obert aquella, havien anat a parar, sense dubte, al fondo del barranc. Els veïns d'Alboraya, en lloc de desanimar-se, varen redoblar els seus esforços; vorejant les vores del Carraixet varen aplegar fins a la seua desembocadura en la mar, i en la llengua d'aigua on acaba el seu refluix, varen vore en sorpresa tres grans peixos que, en els caps alçats, mostraven en les seues boques les Formes que tan afanosament venien buscant.

Atònits varen quedar els piadosos llauradors a la vista de tan portentós milacre; postrats varen adorar a Deu, i acte seguit varen córrer cap al poble per a donar conte al senyor cura de lo que succeïa. Est, en sobrepelliç, estola i capa pluvial, va acodir en quanta premura li va ser possible. Tan pronte com va alcançar a vore el sobrenatural espectàcul, es va agenollar fins als peixos, que permaneixien immòvils, els que, allargant el cap, un darrere d'un atre, varen ser depositant la seua preciosa càrrega en un bell càliç que donya Teresa Gil de Vidaurre, tercera esposa del rei D. Jaume el Conquistador, havia regalat a l'iglésia d'Alboraya.

Ermita dels Peixets
Una volta rebut l'august Sacrament en la veneració i alegria que és de supondre, acompanyat dels seus feligresos, el sacerdot protagoniste d'este succés va donar el regrés cap al poble.

Va consumir les Formes en una solemne missa que celebrà a continuació, i a la terminació d'esta, va donar conte del miraculós succeït a D. Huc de Fenollet, el prelat que regentava llavors la diòcesis Valentina; qui, davant notari eclesiàstic, va manar formar la corresponent prova, que varen confirmar més tart Escolano, Ballester i atres cronistes regnícoles que es varen inspirar en el procés original instruït en l'any 1349.

Escut d'Almàssera
Escut d'Alboraya
En Almàssera la versió és distinta, parlen d'un musulmà convers conegut com Hassam-Ardà, habitant d'Almàssera i que fins a fa pocs anys encara es conservava la casa on vivia. També asseguren que el rector va arribar a donar el viàtic al veí i que va ser al tornar, en 2 sagrades Formes quan va succeir l'accident, pero lo que únicament hi hauria dos peixets. Per això els escuts d'Alboraya i Almàssera reproduïxen 3 i 2 peixets respectivament. Siga com fora, el fet va conseguir que Almàssera s'independisara d'Alboraya donat el perill que comportava travessar el Carraixet.


Benimaclet ha dedicat un carrer menut ad este Milacre, una travessia del carrer Rector Zaragozà a Francesc Martinez.

viernes, 2 de junio de 2017

Espigolar

"ESPIGOLAR"


El verp “espigolar” és un derivat de “espiga”. El sentit primari en qué es creà esta paraula, allà pel segle XIII, pareix que fa referència a l'arreplega de les espigues dels cereals que havien quedat en el camp després de la sega. Segons el Diccionari General de la Llengua Valenciana “espigolar” és “Arreplegar les espigues que han quedat en el camp una volta feta la sega. // Arreplegar els fruits que han quedat en el camp una volta feta la collita: Han collit les creïlles pero espigolant n’hem fet un sac. // fig. Arreplegar tot lo que uns atres no volen, triar fent una selecció”

L´espigolament era una pràctica habitual dels desheretats, dels pobres de solemnitat, per a intentar sobreviure aprofitant lo que uns atres havien rebujat. Pero l'us del mot “espigolar” pronte s'estengué a qualsevol atre frut. No calia que foren espigues; tot podia ser “espigolable”: olives, garrofes, creïlles, taronges... Inclús en sentit figurat s'ha utilisat «espigolar» com l'idea motriu de regirar entre coses molt diverses buscant alguna cosa aprofitable per a un fi.

En l'Horta de Benimaclet l'acte d'espigolar estava ben regulat des de l'antiguetat. Una volta s'havia produït la recolecta per banda del llaurador o comerciant que havia adquirit els fruts o verdures del camp el llaurador propietari posava unes canyes creuades en el camp que indicaven que encara no se podia entrar a espigolar.

Espigolant en front de Casa El Figuero
En primer lloc entraven a espigolar el propi llaurador i la seua família que s'abastien de verdures i fruites per a una temporada. Quan havia acabat la família se llevaven les canyes i l'entrada era lliure per a recollir tot el fruit que encara es trobara en el camp, sense danyar els arbres, sequiols,... fins a que el camp es llaurava uns dies més tart i queda preparat per a una nova plantació.


Encara hui és possible espigolar en alguns camps de creïlles de l'Horta de Benimaclet i fruir d'una antiga tradició que ajudava a la gent més necessitada a no passar fam, sense tindre que furtar al veï.

domingo, 28 de mayo de 2017

Les Cases dels Ferroviaris

LES CASES DELS FERROVIARIS


El dia 28 de Maig de 1930 s'inaugurà en el poble de Benimaclet un chicotet Barri de chalets unifamiliars subvencionats per la Companyia de Tramvies. Estos chalets s'oferien a un preu reduit per als empleats d'oficina de la Companyia.

Situació del Barri dels Ferroviaris dins del Benimaclet en l'any 1945

La Companyia de Tramvies i Ferrocarrils de Valéncia es va crear en 1917 a partir de la fusió de la Societat Valenciana de Tramvies i la Compagnie Génerale des Tramways de Valence (Espagne) Société Lyonnaise dedicada a l'explotació dels tramvies urbans de la ciutat de Valéncia i coneguda popularment com la Lionesa pels problemes de pago d'imposts d'esta última ya que es tractava d'una companyia estrangera.

La nova companyia (rebatejada popularment com Cacaus, Tramussos, Faves i Vi), va ser l'encarregada de gestionar els ferrocarrils de via estreta de la ciutat de Valéncia durant quarantasset anys. A conseqüència dels gravíssims danys produïts per la Gran riuada de Valéncia del 14 d'octubre de 1957 es va tancar definitivament a la circulació el ramal entre l'estació de Jesús i el barri de Natzaret.

Finalment i per l'impossibilitat de fer front a les contínues pèrdues econòmiques la CTFV va revertir de manera anticipada en 1964 les seues concessions de ferrocarril a l'estat FEVE i les de tramvies i autobusos a l'empresa SALTUV.

Acodiren a l'acte d'inauguració els Germans Villalonga, que Benimaclet els honra en un carrer a on es va construir el Barri obrer. Ignaci Villalonga va ser famós polític durant la Segona República, arribant a ser Diputat en les Corts Espanyoles (1933-1939) per la província de Castelló en el partit Dreta Regional Valenciana i Governador de Catalunya en 1935, en acabar la Guerra Civil va dirigir el Banc de Valéncia, entre atres empreses. Jose se dedicà a l'empresa ferroviària i va ser assessinat en la Guerra Civil per milicians republicans.

En este barri obrer vindrien a viure gran cantitat d'intelectuals valencians, entre els que destacaven: Josep Maria Bayarri, Pascual Asins o Prudenci Alcón i va contrubuir a la creació d'una intelectualitat dins del poble de Benimaclet, com s'explicà en l'entrada el Parnaso de Benimaclet.


En el diari el Pueblo del dia 29 de Maig de 1930 podiem llegir:

"Inauguración de un barrio de casas baratas de los empleados de la Compañía de Tranvías


Ayer se inauguró en el poblado de Benimaclet un bellísimo grupo de casas baratas que la Compañia de Tranvias ha construido para sus empleados de oficina.
Al terminarse la junta ordinaria de accionistas de dicha empresa, todos los asistentes, con el Consejo de Administración, se trasladaron en tren especial; a Benimaclet para visitar el grupo de casas baratas e inaugurarlo. Asistieron también a este acto el delegado regional del Trabajo señor Michelena, el inspector señor Abenta, otros invitados y gran número de empleados de la compañía.
Después de una visita a los chalets, construidos a espaldas de la estación de Benimaclet, en terrenos cedidos por la Compañía de Tranvías, el presidente de la Cooperativa de Casas Baratas nuestro compañero Adolfó Pizcueta, dirigió unas palabras de salutación y agradecimiento a los señores del Consejo y en especial a don José y don Ignacio Villalonga, a cuya protección se debe la construcción de estas casas. El consejero señor Mathieu correspondió efusivamente a estas demostraciones y don Ignacio Villalonga pronunció también breves palabras contestando al presidente de la Cooperativa.
Los invitados fueron obsequiados por la Cooperativa con un espléndido lunch.

Con este acto quedó inaugurado uno de los grupos de casas baratas que honran a nuestra ciudad por sus condiciones estéticas y por las comodidades que reúnen."

martes, 23 de mayo de 2017

La Guerra del francés en Benimaclet

LA GUERRA DEL FRANCÉS EN BENIMACLET

La segona quinzena de maig de 1808, la situació en Valéncia era de calma tensa, el 21 de maig un pasquí aparegut en la Ciutat de Valéncia dia:

La valenciana arrogància,/ sempre ha tingut per punt,/ no oblidar-se de Sagunt i enrecordar-se de Numància./ Francesos, anats a França,/ i deixant-nos en la nostra Llei,/ que lo referent a Deu i al rei,/ a les nostres cases i llars,/ tots som militars, i formem una grey

El 23 de maig de 1808 varen aplegar les notícies a Valéncia en la gasseta les notícies de Madrit i la marcha de la família real cap a França. Davant una gran multitut es va donar llectura del periòdic, el coneiximent de lo succeït en Madrit ompli d'indignació als valencians i pese a que les autoritats varen intentar sometre's a Bonaparte, el poble lidera els acontenyiments forçant el 25 de maig a la Junta Suprema de Govern del Regne de Valéncia, a reclutar tropes i declarar la guerra.

El 29 de maig es va crear, per la Junta de Govern de Valéncia, el Regiment de la Reina 2º, integrat per 3.732 persones, i que es denominava caçadors voluntaris de Valéncia o caçadors de Car perque el seu primer coronel va ser el General Car, qui va fer Generala dels eixèrcits del Regne a la Verge dels Desamparats.

Durant el més de juny Moncey venia des de Madrit, en el camí va derrotar a les tropes valencianes que li varen eixir al pas en Contreras, Bunyol on es va ensanyar en la població, especialment en el retor i, va arrasar en animals i vívers, dies despuix va alcançar Sant Onofre en les proximitats de Valéncia, derrotant als restants de l'eixèrcit que quedava.

Moncey va establir el seu campament en el camí de Quart de Poblet, i va portar les seues tropes davant les portes de Quart, establint-se en els entorns de l'antic Convent dels Socors, on hui es troba la Parròquia de Sant Miquel i Sant Sebastià des d'on va exigir la rendició de Valéncia.

El Duc de la Conquista pretenia capitular davant la falta de forces militars, pero el poble va entrar en la Casa de la Ciutat al crit de: “El poble preferix la mort en la seua defensa”.

Durant el dia i la nit es varen tancar i varen reforçar en fustes les portes que es consideraven més vulnerables, Russafa, Portal Nou, Serrans i Trinitat. .

Segons algunes fonts uns vint mil valencians es varen prestar a la defensa, ajudats pels mariners del Grau, i el Regiment de Caçadors desplegat a l'atra part del riu, per l'horta de Campanar.

A les huit del matí del 28 va començar la batalla del primer lloc de Valéncia va durar tot el dia.

A les dotze Moncey va reiterar la seua petició de rendició, ordenant alvançar a dos columnes franceses cap a la porta, pero es varen vore detingudes pel fos obert i sorpreses entre dos fòcs. Dos hores despuix els francesos seguien sense alcançar la porta i les baixes ya eren inumerables, l'artilleria va disparar a les Torres, causant alguns desperfectes que encara hui són observables.

Moncey es va retirar a una alquería pròxima pero el fòc d'artilleria de la muralla els va alcançar i un dels seus ajudants va perdre una cama d'una canonada, forçant la seua retirada a més distància. De nit els valencians varen inundar l'horta impedint la movilitat a les robes franceses i Moncey en unes dos mil baixes, va ordenar la retirada a Madrit.

El soldat francés, Pierre Doubon, escriu a un germà: «Hem atacat Valéncia i quan nosatres esperàvem guanyar nos hem trobat una resistència sense igual. No hi ha en el món vila forta, castell sense fortalea que hi haja defensa més activa ni més obstinada. Els valencians s'han defés en honor i s'han batut en una heroïcitat sense igual...».
Les tropes valencianes, segons conta Vicent Boix, una divisió en 16 300 hòmens, varen alvançar sobre Madrit, entrant per la porta d'Atocha el 15 d'agost de 1808, despuix va passar per Tudela on varen sofrir 200 baixes, per a acabar en Saragossa on varen morir la majoria. Solament varen retornar a Valéncia 1455 infants i 300 cavalls, per lo que la Junta va reclutar a atres 33 000 soldats per tot el Regne, Xàtiva, Morella, Alacant, Castelló, Oriola... Les banderes perdudes en Saragossa seguixen en mans franceses.

Héroes populars

El Palleter Vicente Doménech: Destaca la figura del Palleter, qui el 23 de maig, en la Plaça de les Panses, entre la Llonja i la Companyia, esgarra la seua faixa roja, posa la cerca en l'extrem d'una canya en una estampa de la Verge dels Desamparats en un costat i de Fernando VII en l'atra i llança el seu crit famós: “Un pobre palleter li declara guerra a Napoleó. ¡Vixca Fernando sèptim i muiguen els traïdors!.

El torero Joan Batiste Moreno, armat solament en una espasa, feya de porter: Es tracta d'un personage que, segons algunes fonts, es dedicava a la brega; en uns companyers es va agenciar un canó de gros calibre i es varen dirigir a la porta de Quart, allí sembla ser que es varen quedar al servici de la bateria. Per a l'us de la mateixa s'havia preparat un esclafidor en la porta, pero es va decidir que seria més eficaç obrir i tancar les portes. Un grup numerós de paisans, dirigits per Batiste, obria i tancava les pesades portes per a disparar la peça i ràpidament les tornava a tancar mentres es carregava de nou. Segons les cròniques, l'actuació d'esta bateria va ser decisiva per a impedir el pas de Moncey.

El mesoner del carrer de Sant Vicent Vicent García: L'actuació d'este civil va ser increible: va fer a cavall, solament o acompanyat, cinc eixides, portant en cadascuna quaranta cartuchos que va utilisar en demostrada punteria i efectivitat. En l'últim viage varen acossar a uns soldats assentats en la partida d'Arrancapins i a la tornada, casi en la porta de la ciutat, va ser alcançat el seu cavall i sembla ser ya no va conseguir repondre-ho. No va poder fer el sext viage.

En 1810 les tropes franceses es varen atrincherar en el nort de la ciutat, en les zones de Campanar i la carretera de Sagunt. En Benimaclet se va establir el General Leval, preparant-se per a atacar de nou la Ciutat amurallada de Valéncia. La defensa de la ciutat havia fortificat la zona nort i els ponts d'accés a la ciutat sobre el Turia, sent utilisats estos com improvisat polvorí.

La situació a poc a poc va ser canviant; sense respal exterior, despuix de caure Sagunt en mans del francés i en l'escàs respal de l'eixèrcit espanyol, la capitulació davant els francesos va aplegar, despuix d'un dur sege, en 1811.

Despuix de la capitulació, els francesos varen impulsar algunes reformes en Valéncia, i la situació despuix de les habituals represàlies, va ser soportable en els mesos que va permanéixer baix control francés, aplegant a ser capital d'Espanya quan José I va traslladar ací la cort, en l'estiu de 1812.


En la retirada dels francesos, en Valéncia, el general Elío va organisar un tumult militar que va servir per a repondre en el tro d'Espanya a Fernando VII "el Desijat", i iniciar el Sexeni Absolutiste (1814-1820).

domingo, 21 de mayo de 2017

El P.U.R.A. en Benimaclet

EL P.U.R.A. DE BENIMACLET


El Partit d'Unió Republicana Autonomista (en castellà: Partido de Unión Republicana Autonomista, abreviat PURA) va ser un partit polític valencià (d'àmbit exclusivament valencià) format en 1908 d'una escissió d'Unió Republicana, per les diferències entre Vicente Blasco Ibáñez, Nicolás Salmerón i Alejandro Lerroux.

La seua ideologia es basava en el blasquisme i es denominava autonomiste per a diferenciar-se orgànicament del Partit Radical de Lerroux. En el seu programa pretenia l'establiment d'una república espanyola democràtica, la separació de l'Iglésia i l'Estat, l'independència judicial, la creació de tribunals de comerç i l'autonomia provincial i regional. Al mateix temps, s'oponien a les agrupacions culturals valencianistes, i a la recuperació o ensenyança de la llengua valenciana. Els caps del partit varen ser Adolf Beltran, Joan Barral i Félix Azzati. En les eleccions de 1914 va adoptar novament el nom d'Unió Republicana, i entre 1920 i la dictadura de Primo de Rivera va tornar a utilisar el de Partit d'Unió Repúblicana Autonomista.

Durant la Segona República Espanyola, va adoptar un programa polític a la dreta del republicanisme i es va vincular novament al Partit Radical. El seu líder va ser Sigfrido Blasco-Ibáñez (fill de l'escritor Vicente Blasco Ibáñez). Va participar en el govern municipal de Valéncia, pero el seu decliu es va precipitar en l'escàndal de l'estraperlo (1934-1935).

La seua orientació política durant la Segona República va ser decantant-se cap a les posicions del radicalisme lerrouxista, sofrint una pèrdua de respal electoral des del seu èxit inicial, en els comicis del 12 d'abril de 1931, i de novembre de 1933, fins a l'estrepitós fracàs i la pràctica desaparició parlamentària en els comicis de febrer de 1936. En juliol de 1934, poc despuix de l'escissió dels radicals demòcrates de Martínez Barri del Partit Radical, es va produir una escissió en el PURA que va crear Esquerra Valenciana.

En acabar la Guerra Civil Espanyola la major part dels seus dirigents es varen passar al bando franquiste i varen ocupar importants càrrecs en l'administració.


En Benimaclet formaven la direcció del partit les següents persones: Pascual Jovani Cortina, Ramon Estelles, Regino Reynal Martinez, José del Toro Garcia, Salvador Blat Marco, Jose Tormo Benlloc, Victor Borja Tormo, Jose Gimeno Gimeno, Jose Navarro Senent, Julio Yagüe Garcia, Gregorio Molina Bartolin, Julio Piera Azorin i Ricardo Tello Gil.

Pareix ser que el tema de les Cambres de Beccari va provocar un enfrontament entre l'alcalde de la Ciutat de Valéncia del P.U.R.A i la secció del partit de Benimaclet que amenaçà en abandonar el partit i formar un partit local.

jueves, 18 de mayo de 2017

L'encobert en Benimaclet

L'ENCOBERT EN BENIMACLET

Carles I de Valéncia
"L'Encobert" fon el nom donat a un popular personage de les Germanies valencianes que pretenia ser net de Ferran el Catòlic. També conegut com el Rei Encobert o l'Home de la Bèrnia, se nomenava Antoni Navarro i era provablement pobre.

Se feu espectacularment famós per un discurs politic-teològic pronunciat en la plaça de la Seu de Xàtiva, el 21 de març de 1522. Se presentà ell mateix com a fill del príncep Joan i net, per tant, dels Reis Catòlics, sent víctima de les intrigues de Felip el Fermós en el cardenal Pedro González de Mendoza, que pretenien el poder i el traslladaren, acabat de nàixer, a Gibraltar, a on fon criat per una pastora. Navarro se considerava com a enviat per Deu per lliberar al poble agermanat i el món en general.

"L'Encobert" prenia el relleu de Vicent Peris com a líder de la ya agònica revolució (1522) quan només Xàtiva i Alzira resistien a les tropes reals. En este nou personage, considerat pels historiadors moderns com un impostor, se li donà a la revolta un caràcter encara més radical, particularment intens en la conversió dels mudéixars i les aspiracions de revolta social de l'estrat més pobre dels llauradors. Ferit per l'eixèrcit real, se refugià a Alzira, a on continuà predicant, i fon assassinat el 18 de maig de 1522, en Burjassot, per cinc sicaris al preu de 44.000 sous i somés, en acabant de mort, a un procés inquisitorial per herege.

A pesar de la fugacitat del personage original (març-maig), el mit persistí: aixina Navarro deixà pas a quatre nous Encoberts: el primer, andalús, venia oli i fruita, el segon era un professor de gramàtica, natural de Calatayut, el tercer fon l'argenter Bernabeu i el seu fill, i de l'últim només sap que tingué les seues activitats pel març del 1523.

El pas per Benimaclet i la seua mort

Les places fortes de les Germanies estaven en el camp, pero l'Encobert pretenia reconquistar finalment el Cap i Casal. En este propòsit, s'aventurava a la rodalia de la ciutat de Valéncia en algunes missions de reclutament per replegar soport per a la rebelió. El 17 de Maig l'Encobert havia intentat entrar per les Torres de Quart a la Ciutat de Valéncia, pero el pla va fallar i el que havia d'obir la porta va ser empressonat. Veent que no podia entrar, Martí de Veciana en la seua Crònica nos conta que:

Amaneció el día y huvieron de esparzirse los del Encubierto, tornando cada uno a su casa dissimuladamente, porque no fuesse sabido. Y dieron dos hombres que acompañassen al Encubierto a Benimaclet, lugar de la huerta de la ciudad, quedando de concierto de bolver la noche siguiente al mesmo lugar del quemador. Los de Benimaclet recibieron al Encubierto pero luego le dieron desvio diziendo que allí no podia estar secreto ni seguro, que seria mejor que fuesse a Burjaçot, otro lugar más apartado de la ciudad, donde havia buena casa para se retraer.


El 18 de maig, una volta els veïns de Benimaclet havien rebujat que s'amagara allí, l'Encobert visitava la ciutat de Burjassot en uns quinze seguidors, distinguits per les seues camises blanques. La nit prèvia, el govern real havia alçat l'alerta i havia tancat les portes en Valéncia. Segons algunes versions, l'Encobert pretenia provocar l'assessinat del Marqués de Zenete, el germà del Virrei Mendoza. Aixina mateix, el govern real havia posat una generosa recompensa pel seu cap. Mentres l'Encobert estava parlant en un capità de l'eixèrcit de les Germanies, entre cinc i set hòmens entraren dins i, sense desmontar, li tallaren el cap . Les seues restes se portaren a Valéncia, i el seu cap s'exhibí a les portes de la ciutat junt en els d'atres traïdors. La resta del seu cos se lliurà a la Inquisició, a on se'l jujà pòstumament per heregia. Se'l va declarar culpable i el seu cos es va cremar.

lunes, 15 de mayo de 2017

El cultiu de l'arròs en Benimaclet

EL CULTIU DE L'ARROS EN BENIMACLET

Valéncia ha segut el breçol del cultiu arrosser en la Península Ibèrica i la seua introducció s'atribuïx als àraps durant el sigle VIII. Dins de Valéncia les terres pròximes a l'Albufera de Valéncia, són les més antigues i tradicionals.

Despuix de la Reconquista de Valéncia en 1238, els cavallers aragonesos es varen repartir les terres pero varen sofrir les conseqüències de la seua falta d'adaptació a les zones pantanoses i en ells es va acebar el paludisme. A partir d'eixe moment, i durant sigles, lluitaria la difusió del cultiu front a les lleis prohibitives o llimitacions del mateix. Va aplegar a autorisar-se, únicament, en terrenys naturals pantanosos improductius per a atres collites.

Actualment es considera que el cultiu de l'arròs en aigua corrent no afecta a la salut pública, pero l'establiment de parceles de cultius o vedats arrossers requerix una autorisació especial del Ministeri d'Agricultura Espanyol. Estos drets, en Valéncia, es reserven a zones baixes pantanoses on la naturalea del sol o la seua salinitat aconsellen exclusivament el cultiu de l'arròs.

Evidentment, un cultiu tan arraïlat, ha anat deixant chafades escrites des de fa varis sigles.

Els primers testimonis escrits que evidencien la presència de l'arròs en les nostres terres apareixen despuix de la Reconquista, quan s'intentava llimitar el seu cultiu per raons sanitàries.

El rei Jaime I, protagoniste en dita etapa històrica, va deixar escrit: “Trobe establit dit cultiu i que s'estima de tan funestes conseqüències prohibint dit cultiu en els contorns de la ciutat de Valéncia.”

Els reis de la Corona d'Aragó primer, i els de Espanya despuix, varen jugar el paper d'anar configurant el marc de lo que seria una futura Llei de Vedats; en 1342, el rei Pere II confirma les prohibicions que abans havien realisat els Jurats de la Ciutat de Valéncia; en 1547, la prohibició torna a ser confirmada per Alfons VI.

Carles I va publicar un Real Edicte “Sobre la prohibició de la sembra d'arròs en varis llocs”, entre els que se trobaven els pobles valencians de Massalfassar, Albuixech, Massamagrell, Meliana, Albalat, aixina com uns atres tradicionalment arrossers.

La classe mèdica també va jugar el seu paper en diferents moments, en declarar o no perjudicial el cultiu en funció del mètodo utilisat: fora per aigua estancada, o be per aigua corrent.

El botànic Josep Antoni Cabanilles, en el sigle XVII, va intentar aportar solucions defenent tres premisses bàsiques: la primera, practicar el cultiu en terrenys pantanosos per naturalea; en segon lloc, cultivar en aigua en moviment; i en tercer lloc, cuidar que els camps distaren mínim mija llegua dels núcleus de població.

Durant el sigle XIX es va produir una clara expansió de la superfície cultivada en arròs en les terres valencianes. Reflex d'este fet, és la disminució de la superfície del llac de l'Albufera, hui en dia Parc Natural i verdader cor geogràfic, ecològic i núcleu històric de l'arrossar valencià, que va passar d'una extensió de 13.972 hectàrees a 2.896.

En la Real Orde del 10 de maig de 1860, varen quedar declarats els acotaments i els terrenys aptes per al cultiu, deixant clara la condició de que tenien que ser terrenys pantanosos i en els que no poguera portar avant un atre cultiu.


Desconeixem si abans de 1860 es plantava arròs en Benimaclet i si quedà fòra de la Real Orde i se va prohibir en aquell moment. Pero sabem que en la posguerra espanyola tornà a cultivar-se arròs en Benimaclet. Segurament la fam, el racionament dels aliments i un clima plujós va animar a molts llauradors a plantar este cereal, a pesar dels perills sanitaris que comporta. En millorar la situació econòmica i acabar el racionament també acabà el cultiu de l'arròs en la nostra horta.
Poble de Benimaclet